Druhy poistenia

 

1. Poistenie podnikateľov

Poistenie hnuteľného a nehnuteľného majetku

Ponúka možnosť poistiť si Váš majetok a predísť tak zbytočným problémom pri obnove svojho majetku po poistnej udalosti.
Poistenie Vám zaručí poistenie voči živelným rizikám ktoré najviac ohrozujúcich majetok ako je napríklad požiar, povodeň a záplava a odcudzenie alebo vandalizmus.

Čo je možné poistiť:
Pre účely poistenia sa firemný majetok spravidla delí na tieto samostatne poisťované a v poistnej zmluve definované položky:

budovy a stavby (nehnuteľný majetok vrátane nutného príslušenstva)
hnuteľné veci (drobný hmotný majetok - stroje, zariadenia a inventár)
zásoby (zbožie na sklade, suroviny a polotovary, nedokončená výroba)
peniaze a ceniny (poisťujú sa samostatne s ohľadom na zabezpečenie)

Vyberať si môžete zo širokej škály poistných produktov
 

Viac o poistení...


 

2. Poistenie vozidiel

Poistenie motorových vozidiel

Poistenie motorových vozidiel - havarijné poistenie má za úlohu poskytnúť poistné plnenie majiteľovi alebo držiteľovi vozidla v prípade poistnej udalosti, t.j. v prípade poškodenia, zničenia alebo odcudzenia motorového vozidla. Môže ísť o škody, ktoré vzniknú v dôsledku:

Akejkoľvek živelnej udalosti, krádeže, lúpeže, vandalstva a neoprávneného používania vozidla, dopravnou nehodou spôsobenou akoukoľvek udalosťou, vrátane nesprávneho konania vodiča motorového vozidla

Doplnkové pripoistenie
• poistenie skiel
• úraz osôb prepravujúcich sa v motorovom vozidlebr
• batožina a veci osobnej potreby
• GAP - poistenie obstarávacej ceny vozidla

Vyberať si môžete zo širokej škály poistných produktov
 

Viac o poistení...


 

3. Poistenie majetku občanov

Poistenie rodinných domov alebo bytov vo vlastníctve fyzických osôb

Toto poistenie je určené na majetok fyzických osôb ktorý majú v osobnom vlastníctve.

Čo všetko si môžete poistiť?

Rodinný dom: vrátane stavebných súčastí, prípojok vody, kanalizácie či elektriny a stavebného materiálu.
Byt: vrátane stavebných súčastí, prípojok a spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a spoločných zariadeniach bytového domu.

Okrem uvedených základných predmetov je možné si poistiť aj garáž (alebo garážové státie v obytnom dome), poľnohospodárske stavby, iné drobné stavby, plot, studňu, septik, žumpu, bazén.

Vyberať si môžete zo širokej škály poistných produktov
 

Viac o poistení...


 

4. Poistenie dopravcov

Poistenie zodpovednosti dopravcu

Ak podnikáte v oblasti prepravy tovaru, určite viete o rastúcich nárokoch na dodržiavanie vnútroštátnych, ale aj medzinárodných právnych predpisov. Napriek všetkej opatrnosti môže dôjsť k vzniku škody, za ktorú budete zodpovedať a budete povinní ju nahradiť.

Závažnosť zodpovednosti dopravcu za škodu na prepravovanej zásielke vyplýva aj zo skutočnosti, že zákon č.168/1996 Z.z. o cestnej doprave ukladá dopravcovi v § 4,,ods.1 písm.f) povinnosť uzavrieť poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú odosielateľom a príjemcom veci.

Poistenie zodpovednosti dopravcu je určené vnútroštátnym cestným dopravcom a medzinárodným cestným dopravcom.

Varianty poistenia:
• Poistenie zodpovednosti za škodu cestovného dopravcu podľa počtu vozidiel
• Poistenie zodpovednosti za škodu cestovného dopravcu podľa výšky príjmov vynaložených v súvislosti s prevádzkovaním cestnej nákladnej dopravy (bez ohľadu na počet vozidiel)

Vyberať si môžete zo širokej škály poistných produktov
 

Viac o poistení...


 

5. Poistenie osôb

Životné poistenie
Životné poistenie dnes patrí k štandardom každej rodiny. V dnešnej hektickej a uponáhľanej dobe by sme mali myslieť na kvalitné poistenie, ktoré zaistí nie len nás, ale i celú rodinu.

Vďaka našim dlhoročným skúsenostiam Vám radi odporučíme tú najlepšiu ochranu pre Vás i Vašu rodinu.

Vyberať si môžete zo širokej škály poistných produktov
 

Viac o poistení...