Poistenie dopravcov

 
Poistenie zodpovednosti dopravcu
Ak podnikáte v oblasti prepravy tovaru, určite viete o rastúcich nárokoch na dodržiavanie vnútroštátnych, ale aj medzinárodných právnych predpisov. Napriek všetkej opatrnosti môže dôjsť k vzniku škody, za ktorú budete zodpovedať a budete povinní ju nahradiť.

Závažnosť zodpovednosti dopravcu za škodu na prepravovanej zásielke vyplýva aj zo skutočnosti, že zákon č.168/1996 Z.z. o cestnej doprave ukladá dopravcovi v § 4,,ods.1 písm.f) povinnosť uzavrieť poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú odosielateľom a príjemcom veci.

Poistenie zodpovednosti dopravcu je určené vnútroštátnym cestným dopravcom a medzinárodným cestným dopravcom.

Varianty poistenia:

• poistenie zodpovednosti za škodu cestovného dopravcu podľa počtu vozidiel
• poistenie zodpovednosti za škodu cestovného dopravcu podľa výšky príjmov vynaložených v súvislosti s prevádzkovaním cestnej nákladnej dopravy (bez ohľadu na počet vozidiel)
Poistenie je možné dohodnúť s platnosťou na územie podľa Vašich potrieb.

Vyberať tiež môžete zo širokej škály pripoistení:
• na prepravovaných motorových vozidlách v rámci odťahovej služby
• na prepravovaných použitých alebo pokazených strojoch a zariadeniach
• na prepravovaných živých zvieratách
• vzniknuté odcudzením prepravovaného zbožia (vrátane lúpežného prepadnutia)
• spôsobené zmluvným dopravcom (následným dopravcom, poddopravcom)

Poistenie zodpovednosti za škodu zasielateľa
Poistenie sa vzťahuje na zodpovednosť za škodu, za ktorú je zasielateľ zodpovedný príkazcovi(musí medzi nimi existovať právny vzťah). Poistenie je určené podnikateľom, ktorí prevádzkujú zasielateľskú činnosť na základe platného živnostenského oprávnenia.

Poistenie zodpovednosti za škodu železničného dopravcu
Poistenie je určené všetkým prevádzkovateľom železničnej dopravy, ktorí majú zo zákona povinnosť mať zjednané poistenie zodpovednosti z prevádzky železničnej dopravy a ktorí svoju činnosť prevádzkujú na základe platnej licencie alebo iného osvedčenia.

Z poistenia sú kryté tieto škody:
• škody spôsobené pri preprave osôb, vecí (nákladu) a zvierat
• škody spôsobené z prevádzky železničného vozidla.

Základné poistenie zahrnuje územnú platnosť v týchto lokalitách:
• vnútroštátna doprava na území ČR
• medzinárodná doprava na území Európy

Čo možno pripoistiť?

• finančné škody (nezahrňuje zmluvné pokuty, penále a zodpovednosť za omeškanie)
• škody na veciach užívaných poisteným
• škody na veciach prevzatých poisteným
• náhradu nákladov na liečenie pracovného úrazu alebo choroby z povolania vynaložených zdravotnou poisťovňou

Poistenie liečebných nákladov na pracovných cestách
Je určené pre: spoločnosti, ktoré vysielajú svojich zamestnancov na služobné cesty do zahraničia.

Charakteristika poistenia:

Ak vysielate svojich zamestnancov do zahraničia, ste im podľa zákona povinní nahradiť výdavky vynaložené na poistenie liečebných nákladov v zahraničí. Poisťovne poskytujú okrem tejto služby i ďalšie poistenia:

• batožiny
• škody, ktorú zamestnanec spôsobí v zahraničí na zdraví alebo majektu iných osôb
• trvalých následkov po úraze v zahraničí alebo smrť následkom úrazu
• osobných dokladov zamestnanca pre prípad ich straty alebo odcudzenia
• cestovných nákladov (na vysielanie náhradného zamestnanca, alebo v prípade poruchy alebo odcudzenia osobného vozidla v zahraničí)
• nákladov na advokáta a kauciu v prípadných právnych sporoch zamestnanca
• náhradu storno poplatku pri zrušení letu
• nákladov na zakúpenie náhradných vecí pri oneskorenom dodaní batožiny leteckou spoločnosťou

Poistenie zodpovednosti zasielateľa

Charakteristika poistenia

Poistenie je určené pre právnické osoby a fyzické osoby – podnikateľov, ktoré vykonávajú zasielateľskú činnosť, t.j. vo vlastnom mene a na účet príkazcu za odplatu obstarávajú prepravu tovaru z určitého miesta do určitého iného miesta. Poistenie zodpovednosti zasielateľa slúži na úhradu škôd náhodne spôsobených pri výkone činnosti zasielateľa, za ktoré zodpovedá zasielateľ podľa zasielateľských podmienok a príslušných zákonných ustanovení.

Poisťovňa uhradí za vás

• škodu vzniknutú na zásielke
• inú škodu (účelne vynaložené náklady na odvrátenie hroziacej škody, náklady na zistenie rozsahu škody a pod.)

V ponuke je tiež

• možnosť pripoistenia zodpovednosti zasielateľa ako zmluvného dopravcu, ak zmluvne preberáte zodpovednosť za uskutočnenie prepravy, ale prepravu fakticky nevykonávate
• možnosť pripoistenia zodpovednosti zasielateľa ako skladovateľa, ak vykonávate aj skladovaciu činnosť