Poistenie podnikateľov

 
Poistenie strojov a strojových zariadení, 
poistenie elektroniky
Poistenie všeobecnej a prevádzkovej zodpovednosti za škodu
Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú chybou výrobku
Poistenie profesijnej zodpovednosti za škodu
Poistenie zodpovednosti štatutárov, manažérov
Stavebno montážne poistenie
Poistenie prerušenia prevádzky


Poistenie hnuteľného a nehnuteľného majetku
Ponúka možnosť poistiť si Váš majetok a predísť tak zbytočným problémom pri obnove svojho majetku po poistnej udalosti. Poistenie Vám zaručí poistenie voči živelným rizikám ktoré najviac ohrozujúcich majetok ako je napríklad požiar, povodeň a záplava a odcudzenie alebo vandalizmus.

Čo je možné poistiť

Pre účely poistenia sa firemný majetok spravidla delí na tieto samostatne poisťované a v poistnej zmluve definované položky:

• budovy a stavby (nehnuteľný majetok vrátane nutného príslušenstva)
• hnuteľné veci (drobný hmotný majetok - stroje, zariadenia a inventár)
• zásoby (suroviny a polotovary, nedokončená výroba)
• peniaze a ceniny (poisťujú sa samostatne s ohľadom na zabezpečenie)

Podnik si poisťuje väčšinou vlastný majetok, ale je možné poistiť i majetok cudzí (napr. zapožičaný alebo zohnaný na finančný leasing). Poisťované veci môžu byť v zmluve konkrétne pomenované alebo označený súhrnne ako súbor vecí. Hnuteľný majetok sa poisťuje na konkrétnom mieste (adrese), ktorá je uvedená v poistnej zmluve.

Aké riziká možno poistiť

Hmotný majetok je možné poistiť proti celej rade rôznych nebezpečenstiev:
• proti požiaru, výbuchu, úderu bleskom
• živelné riziká - víchrice, krupobitie, povodeň, záplavy, námrazy, zemetrasenia, zosuv pôdy, zrútenie skál či zeminy, pád stromov, stožiarov, atď.
• vodovodné škody
• krádež a lúpež
• prerušenie prevádzky vyplývajúcej z poistenej hmotnej škody

Konkrétne vymedzenie poisťovaných rizík v návrhu poistného programu podniku by malo vychádzať zo starostlivého posúdenia vzniku možných škôd pre jednotlivé miesta poistenia.

Ako poisťovňa uhradí prípadnú škodu

Hlavnou metódou poistenia nehnuteľného majetku pre budovy je poistenie na nové hodnoty a hnuteľné veci je princíp reprodukčnej hodnoty. Vychádza sa z toho, že pri poškodení či zničení majetku poistnou udalosťou by plnenie poisťovne malo poskytnúť také prostriedky, aby bolo za ne možné zaobstarať veci porovnateľné (náklady na znovuzriadenie).

Preto musia byť v poistnej zmluve uvedené také poistné sumy (hodnoty, na ktoré sa majetok poisťuje), ktoré zodpovedajú novej hodnote poisťovaného majetku. Majetok, ktorý nie je dôležitý a bezprostredne nutný pre podnikanie, je možno poistiť i na časovú cenu (poisťovňa pri plnení odráta časové opotrebovanie veci).

Poistenie strojov a strojových zariadení, 
poistenie elektroniky
Pri bežnej prevádzke strojov a zariadení môže okrem bežných škôd, ktoré ich ohrozujú z „vonkajšieho prostredia“ ako živelná udalosť či odcudzenie prísť aj iným škodám, ktoré môžu ohroziť plynulosť prevádzky. Skrat zariadenia, konštrukčná chyba, prepätie v elektrickej sieti či nepozornosť obsluhy stroja môžu spôsobiť výrazné škody.

Rozsah poistenia

All-riskové poistenie – poistenie proti všetkým rizikám – Vám kryje akékoľvek poškodenie alebo zničenie stroja či zariadenia akoukoľvek udalosťou, s výnimkou presne uvedených výluk (ako napr. úmyselné poškodenie poisteným, vojna, živelné riziká).

Možnosti pripoistenia

• poistenie základov elektronického zariadenia alebo stroja
• náklady na odstraňovanie zvyškov po poistnej udalosti
• náklady na prácu nadčas, nočnú prácu, prácu v dňoch pracovného pokoja
• náklady na zrýchlenú dopravu náhradných dielov
• poistenie okolitého majetku

Zodpovednostné druhy poistenia
Poistenie zodpovednosti za škodu poskytuje poistenému ochranu pre prípad škody spôsobenú tretím osobám. Okrem vlastnej náhrady škody sa poistenie môže vzťahovať tiež na náklady právneho zastúpenia pri ochrane proti vznesenému nároku na náhradu škody. Poistných produktov z oblasti zodpovednosti za škodu existuje celá rada:

• poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone povolania
• poistenie všeobecnej prevádzkovej zodpovednosti za škodu
• poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú chybou výrobku
• poistenie profesijnej zodpovednosti za škodu
• poistenie zodpovednosti manažérov
• Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone povolania alebo realizácia diela
(tento termín sa veľmi často vyskytuje v zadávacích dokumentáciách rôznych výberových konaní. V závislosti na konkrétnych prípadoch mu môžu odpovedať nasledujúce typy poistných produktov)
Alebo v prípade zamestnancov tiež Poistenie zodpovednosti zamestnancov za škodu spôsobenú zamestnávateľmi.

Poistenie všeobecnej a prevádzkovej zodpovednosti za škodu
Každý zodpovedá za škodu, ktorú spôsobil inému porušením právnej povinnosti. Tak je definovaná všeobecná zodpovednosť za škodu v §420 občianskeho zákonníka. Za takúto škodu nezodpovedá ten, kto preukáže, že škodu nezavinil. Toto ustanovenie je všeobecné a používa sa v prípade, kedy škoda nespadá pod iné ustanovenie občianskeho zákonníka.
Každý podnik zodpovedá za škodu, ktorú spôsobí inému aj svojou prevádzkovou činnosťou. Takto je definovaná všeobecná zodpovednosť za škodu pri vykonávaní podnikateľskej činnosti v §420 a občianskeho zákonníka. Jedná sa o zodpovednosť objektívnu, bez ohľadu na zavinenie kohokoľvek.
Okrem všeobecnej zodpovednosti existuje celý rad iných, zvláštnych druhov zodpovedností, ktoré sú špecifikované ako v občianskom zákonníku, tak v obchodnom zákonníku a v ďalších právnych predpisoch.

Predpokladom vzniku zodpovednosti za škodu je samozrejme vznik škody. Škoda je definovaná ako majetková ujma, ktorú možno objektívne vyjadriť peniazmi. Škoda môže byť:

a) majetková škoda
• skutočná škoda
• ušlý zisk

b) škoda na zdraví (živote)

Okrem materiálnych škôd sa poistenie zodpovednosti vzťahuje aj na škody nemateriálne, ktoré nemajú povahu škody, čiže nemajetkové ujmy. Tu hovoríme o škodách vzťhujúcich k ochrane osobnosti alebo bolestné, či sťaženie spoločenského uplatnenia u škôd na zdraví.

Doplnkové pripoistenia

Prostredníctvom pripoistenia môžu podnikatelia rozsah poistenia zodpovednosti rozšíriť napríklad o nasledovné riziká:
• škody vzniknuté inak než na zdraví alebo na veci (finančné škody)
• škody spôsobené vibráciami, zosadaním, zosúvaním pôdy a eróziou a škody vzniknuté v dôsledku poddolovania
• škody na veciach užívaných poisteným
• škody na veciach prevzatých poisteným, pokiaľ sú predmetom jeho záväzku
• náhradu nákladov vynaložených zdravotnou poisťovňou na liečenie pracovného úrazu alebo choroby z povolania

Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú chybou výrobku
Tento druh poistenia zodpovednosti za škodu je určený pre výrobcu, dovozca a dodávatelia hmotných výrobkov (vrátane elektriny). Ako výrobca tak dovozca a dodávatelia zodpovedajú vo väčšine prípadov za vzniknuté škody nerozdielne.

V základnom rozsahu sa poistenie vzťahuje na škodu na majetku (poškodenie veci), na zdraví a na živote vzniknutej tretej osobe a z týchto škôd prameniace následné škody ako je ujdený zisk apod.

Doplnkové pripoistenia

Prostredníctvom pripoistenia možno rozsah poistenia zodpovednosti za výrobok rozšíriť napríklad o:

• čisté finančné škody (škody spôsobené inak než poškodením veci alebo na zdraví a na živote), napr. náklady na montáž a demontáž chybných výrobkov poisteného, náklady zbytočného opracovania, všetko v prípade, že sú vynaložené tretími osobami (napr. priemyslovými odberateľmi používajúcimi výrobky poisteného pre skompletizovanie svojich výrobkov)

Poistenie profesijnej zodpovednosti za škodu
Toto poistenie sa dojednáva pre prípad, kedy poistený spôsobí tretej osobe škodu v súvislosti so svoju „profesijnou“ činnosťou a je povinný ju nahradiť. Poistenie sa týka profesií, ktoré predpokladajú duševnú činnosť a pre ich výkon je treba spravidla mať špeciálne vzdelanie, oprávnenie.

Povinnosť uzavrieť poistenie zodpovednosti za škodu konkrétnych profesií vyplýva zo zákona. Pozitívum tohto poistenia nespočíva iba v odškodňovaní poškodených osôb, ale aj v ochrane poisteného pred neoprávnenými nárokmi a v jeho podpore prostredníctvom inštitútu vedľajšieho účastníctva v súdnych konaniach.

Poistenie profesijnej zodpovednosti sa vzťahuje pre tieto profesie:
• audítor, daňový poradca, účtovník
• advokát
• sprostredkovateľ poistenia
• autorizovaný architekt, autorizovaný inžinier, technik činný vo výstavbe
• dražobník
• oceňovateľ majetku
• zadávateľ klinického hodnotenia
• zdravotnícke zariadenie
• autorizované osoby

Čo je poistením kryté

Poistenie profesijnej zodpovednosti v základnom rozsahu alebo s pripoistením pokrýva zodpovednosť za škody:
• na zdraví (úraz a iné poškodenie zdraví)
• na veci (poškodenie, zničenie alebo stratenie veci)
• finančné (vo väčšine prípadov)

Poistenie zodpovednosti štatutárov, manažérov
Tento poistný produkt pokrýva zodpovednosť všetkých osôb, ktoré majú v danej spoločnosti riadiace a kontrolne právomoci.

Členovia predstavenstva a dozornej rady akciovej spoločnosti, rovnako ako konatelia spoločnosti s ručením obmedzeným, zodpovedajú celým svojim majetkom za škodu, ktorú spoločnosti spôsobia porušením svojich zákonných alebo zmluvne dohodnutých povinností. Zákonom stanovená osobná zodpovednosť je jedným z najzávažnejších rizík, ktorými sú vystavení štatutári a vrcholoví manažéri vykonávajúci funkcie v orgánoch spoločností.

Stavebno montážne poistenie
Pri realizácii projektov ako sú stavby, konštrukcie a montáže technologických zariadení aj napriek opatrnosti dochádza často ku škodám a nehodám. Vznikajú dodatočné neplánované náklady, komplikácie a presúvanie termínov, musia sa urýchlene hľadať náhradné finančné prostriedky na zaplatenie nutných opráv.

Pre koho je tento produkt určený

Poistenie je určené pre:
• investora
• hlavného dodávateľa
• subdodávateľov

Všetky subjekty ktoré sa podieľajú na realizácií stavby alebo montáže môžu prísť pri škode o nemalé finančné prostriedky alebo svojou činnosťou môžu spôsobiť škodu inému.

Rozsah poistenia

Poistenie pokryje všetky živelné riziká ako napr. záplava, zosuv pôdy, požiar, výbuch a iné, krádež a vandalizmus, nepozornosť zamestnancov pri práci, nešikovnosť na stavenisku, pád lešenia a iných predmetov, náraz pracovného stroja do poistenej veci a iné.

Poistenie prerušenia prevádzky
Pri majetkovej škode trpí každá firma dvakrát. Jednak jej vznikne škoda na samotnom majetku – či je to budova, zariadenia alebo zásoby, ale taktiež ak musí prerušiť alebo znížiť svoju prevádzku prichádza o zisk. Poistenie prerušenia prevádzky je určené práve pre firmy, ktoré prerušením prevádzky môžu prísť o plánovaný zisk a ktoré budú musieť v čase prerušenia naďalej platiť rôzne fixné náklady. Využite toto poistenie na komplexnú ochranu svojho majetku a na “katastrofickú“ škodu budete pripravený!

Predmet poistenia

Poisťovňa Vám týmto poistením kryje škody:

• fixné náklady vzťahujúce sa k poistenej prevádzke (náklady, ktoré klient hradí pravidelne, t.j. nájomné, platy a odvody za zamestnancov, úroky z úverov… )
• ušlý zisk, o ktorý príde Vaša spoločnosť po dobu prerušenia.

Výhody poistenia

• zabezpečíte si finančnú stabilitu, a to aj v prípade neočakávaných škôd
• urýchlite obnovenie prevádzky
• Vaši obchodní partneri budú mať istotu, že aj pri nepredvídaných a nepriaznivých okolnostiach, nebudete mať problém s dodržaním zmluvných podmienok
• získate konkurenčnú výhodu pred firmami, ktoré tento druh poistenia nemajú
• zvýšite si dôveru u svojich zamestnancov - budú mať istotu, že i pri nepredvídaných okolnostiach neprídu o svoje mzdy