Poistenie vozidiel

 
Poistenie motorových vozidiel
Poistenie motorových vozidiel - havarijné poistenie má za úlohu poskytnúť poistné plnenie majiteľovi alebo držiteľovi vozidla v prípade poistnej udalosti, t.j. v prípade poškodenia, zničenia alebo odcudzenia motorového vozidla. Môže ísť o škody, ktoré vzniknú v dôsledku:

akejkoľvek živelnej udalosti, krádeže, lúpeže, vandalstva a neoprávneného používania vozidla, dopravnou nehodou spôsobenou akoukoľvek udalosťou, vrátane nesprávneho konania vodiča motorového vozidla

Doplnkové pripoistenie
• poistenie skiel
• úraz osôb prepravujúcich sa v motorovom vozidlebr
• batožina a veci osobnej potreby
• GAP - poistenie obstarávacej ceny vozidla

V prípade že vlastníte viac motorových vozidiel, v rámci flotilovej zmluvy možno dojednať havarijné poistenie pre všetky Vaše motorové vozidlá. Toto flotilové poistenie v sebe zahrňuje mnohé výhody, okrem iného aj výrazné zľavy podľa počtu vozidiel vo flotile.

Poistenie za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla
Uvedené poistenie kryje za poisteného všetky škody, ktoré sú spôsobené prevádzkou motorového vozidla inému. Zároveň poisťovňa poistenému poskytuje právnu ochranu pri súdnom prerokúvaní spôsobenej ujmy v trestnom konaní. Poistenie sa vzťahuje na spôsobené škody aj vtedy, ak ich nespôsobil poistený vlastník motorového vozidla, ale iná osoba; prípadne vodič ktorý vozidlo odcudzil. V prípade odcudzenia poisťovňa vymáha od páchateľa všetky vyplatené poistné plnenia.

Toto poistenie vyplýva zo zákona pre všetkých vlastníkov motorových vozidiel. Poistenie sa vzťahuje na všetky motorové vozidlá s pridelenou štátnou poznávacou značkou bez ohľadu na to, či bolo alebo nebolo zaplatené poistné, prípadne pracovné stroje ktoré sa môžu presúvať po vlastnej osy. Otázka vymáhania poistného je vecou poisťovne t.j. v zmysle zákona musí vymáhať nezaplatené poistné vrátane škôd, ktoré poistený nesplnením zákonnej povinnosti spôsobil a ďalších zákonom stanovených sankcií.

Poškodený v porovnaní s dobrovoľnými poisteniami, dostane z tohto poistenia v prípade majetkovej škody len skutočnú škodu, ktorá mu vznikla. To znamená, že z hodnoty vymenených vecí a náhradných dielov a pri totálnom poškodení vecí sa stanovuje poistné plnenie odpočítaním amortizácie.